7 dagen per week bereikbaar: 085-1304012

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Leverancier

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 52642933 en worden gehanteerd door (hierna te noemen: “de Leverancier”):

Sunshade Europe BV
Nieuwland Parc 10 H
2952 DA Alblasserdam
0851304012
info@screendoek.com
KVK-nummer: 81216505
BTW-identificatienummer: NL861993561B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met de Leverancier.

2.2 Vóór of bij het sluiten van de overeenkomst op afstand, worden deze algemene voorwaarden aan de Klant ter beschikking gesteld. Indien de overeenkomst op afstand op elektronische wijze wordt gesloten dan zal zullen de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Leverancier en de Klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door de Leverancier schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging door de Leverancier van de bestelling door de Klant. De Leverancier is gerechtigd een bestelling niet te accepteren indien de Leverancier redelijke gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.

3.3 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Leverancier verstrekte gegevens waarop de Leverancier zijn aanbieding baseert. De Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van de Leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. De door de Klant bij de bestelling opgegeven maten, kleuren en andere specificaties zijn bindend en kunnen na bevestiging van de bestelling door de Leverancier niet meer gewijzigd worden.

Artikel 4 – Levertijd

4.1 De Leverancier zal bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle door de Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn evenwel naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die de Leverancier bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door de Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings-)termijnen, gelden steeds als streefdata, binden de Leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. De Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings-)termijn die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.

4.2 De enkele overschrijding van een door de Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings-)termijn brengt de Leverancier niet in verzuim. In alle gevallen komt de Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Klant de Leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

4.3 Een levertermijn kan eerst aanvangen nadat de Leverancier van de Klant de maten, kleuren en andere specificaties en (klant- en bestel-)gegevens heeft verkregen en de overeengekomen aanbetaling of het aankoopbedrag heeft ontvangen.

4.4 De Leverancier zal de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen 25 werkdagen tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan op voorhand bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 5 – Risico 5.1

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of geleverd worden, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een hulppersoon van de Klant zijn gebracht.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 De door de Leverancier te leveren screendoeken worden voor de Klant op maat gemaakt op basis van de maten, kleuren en specificaties van de Klant. Het herroepingsrecht voor consumenten bij koop op afstand is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het plaatsen van de bestelling is de Klant hierop gewezen.

Artikel 7 – Afbeeldingen, specificaties en eigenschappen

7.1 Afbeeldingen, foto’s, tekeningen, specificaties en eigenschappen die door de Leverancier zijn getoond, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.2 De Klant erkent dat screendoeken de volgende eigenschappen kunnen hebben:
– in de confectie en bij de vouwen van de doeken kunnen knikvouwen en krijtstrepen ontstaan die ogen als vervuilde strepen;
– bij de zomen en naden van de banen kunnen door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol ontstaan en de daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben die zich uiten in een wafel- of visgraatpatroon;

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

8.1 De Leverancier staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod van de Leverancier vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 De Klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden bij de Leverancier. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen te en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden levering schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.3 Indien klachten van de Klant door de Leverancier gegrond worden bevonden, zal de Leverancier naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

8.4 Deze garantie geldt niet indien:
a) en zolang de Klant jegens de Leverancier in gebreke is;
b) de Klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken) de geleverde zaken aan andere dan normale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de Leverancier en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Leverancier

9.1 De totale aansprakelijkheid van de Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.

9.2 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd aanwenden of installeren van zaken. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website van de Leverancier voor overige informatie.9.3 De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot maximaal hetgeen onder een aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier wordt gedekt.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien deze partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan de overmacht of het toerekenbaar tekortschieten van toeleveranciers van de Leverancier.

10.2 Indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van de Leverancier totdat alle bedragen die de Klant aan de Leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Leverancier zijn voldaan. Een Klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van de Leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Klant (mede) uit door de Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Klant die zaak slechts voor de Leverancier en houdt de Klant de nieuw gevormde zaak voor de Leverancier totdat de Klant alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; de Leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Klant eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

Artikel 12 – Privacybescherming Klantgegevens

12.1 De Leverancier zal gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de verplichtingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.2 De Leverancier is gerechtigd om de klantgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant alsmede voor het toezenden van gerichte aanbiedingen en nieuwsbrieven.

Artikel 13 – Prijzen en Betaling

13.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of als gevolg van andere wettelijke regelingen of bepalingen.

13.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

13.3 Indien en voor zover betaling niet volledig is gedaan bij bestelling, dient de Klant het verschuldigde te voldoen uiterlijk bij aflevering van de bestelling. De Leverancier kan de levering van zaken opschorten indien volledige en tijdige betaling is uitgebleven. De Leverancier is alsdan gerechtigd de extra kosten van een opvolgende aflevering te rekenen indien levering niet kan plaatsvinden door het uitblijven van betaling als hiervoor bedoeld.

13.4 Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is de Klant de kosten (met een minimum van €50,00) en wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag binnen een termijn van 30 dagen.

Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de Klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Klant of een door de Klant in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 15 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis van de woonplaats van de Klant.

 

Klik hier om deze algemene voorwaarden op te slaan.

  • Volg onze socials: